Moties

Op deze pagina staan moties die door Wewa (mede) ingediend zijn en bij de besluitvorming ook aangenomen zijn. Wanneer u op het onderwerp klikt wordt u doorgelinkt naar de desbetreffende motie.

December 2017

Woonvisie

Motie om de gemeenteraad vooraf bij het overleg te betrekken over onder meer de raamovereenkomst prestatieafspraak en de jaarlijkse prestatieafspraken met Woonpartners Midden-Holland.

November 2017

Vuurwerkvrije zone

Motie om een vuurwerkvrije zone in te stellen rondom het Warnaar Plantsoen tijdens de jaarwisseling

Oktober 2017 Afscheidsraad Burgemeester Cremers

Bitterballen motie

Tijdens de afscheidsraad van burgemeester Cremers is deze motie ingediend. Het betreft een motie met een knipoog om de door het college aangeboden borrel na afloop van de besluitvormende raad te voorzien van bitterballen. En dit dan vooral in de maanden waar de R in voorkomt. Deze motie werd mede mogelijk gemaakt door Cora van M.

Oktober 2017

Onderzoek verdeelsysteem sociale huurwoningen

Motie om onderzoek te doen naar mogelijk alternatieve verdeelsystemen voor het verdelen van de beschikbare sociale huurwoningen en wat de te verwachten effecten zijn van deze alternatieven.

Mei 2017

Budgetcoaches
Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze budgetcoaches beschikbaar kunnen komen voor mensen in financiële risicogroepen.
Principebesluit afvalbeleid
Verzoekt he college om naast de consumenten ook de bijdrage aan afvalreductie van producenten, ondernemers en detailhandel aan te moedigen/mee te nemen, bij het opstellen van het afvalbeleidsplan in Waddinxveen

April 2017

Toekomstvisie Waddinxveen 2030
Spreekt uit de wens dat huidige en toekomstige colleges en raden bij de ontwikkeling van nieuw beleid rekening houden met de intenties van deze toekomstvisie

November 2016

Duurzame energiebesparende investeringen
Verzoekt het college voor alle gemeentelijke eigdendommen te onderzoeken, of energiebesparende maatregelen mogelijk zijn, die binnen de resterende levensduur kunnen worden terugverdiend
Jachthaven
Verzoekt het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid van de aanleg van een jachthaven. De resultateven hiervan te rapporteren aan de raad zodra het onderzoek gereed is maar uiterlijk in mei 2017

Juli 2016

Kaderstelling COA
Verzoekt het college bullet 2 van de brief van het COA uit te sluiten bij een voort te zetten gesprek met het COA

Juni 2016

Onderzoek Ziekteverzuim
Verzoekt het college nader onderzoek te doen naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim, naar aanleiding van dit onderzoek passende maatregelen te treffen om het ziekteverzuim te verlagen
Plan eerlijke verdeling sociale huurwoningen

Verzoekt het college motie 3 door de raad aangenomen op 10 juni 2015 alsnog uit te voeren. Naar aanleiding van de evaluatie een concreet plan op te stellen waarin geëxperimenteerd wordt met andere mogelijkheden tot het toewijzen van woningen, met als doel om tot een eerlijke verdeling van sociale huurwoningen te komen.

April 2016

Evaluatie IHP Onderwijs
Draagt het college op de eerste evaluatie en actualisatie van het IHP na drie jaar te laten doen plaatsvinden. Na deze eerste evaluatie en actualisatie te onderzoeken of er overgestapt kan worden naar een vierjaarlijkse evaluatie en actualisatie.